blank Skip to content

Fundusze unijne

Fundusze Europejskie - inteligentny rozwój - ikona
Rzeczpospolita Polska - ikona
Polska - ikona
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ikona

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności firmy Manufaktura BB sp. z o.o. poprzez promocję mebli outdoor oraz
outdoor &indoor na rynkach perspektywicznych.


Celem projektu jest zintensyfikowanie sprzedaży zagranicznej spółki Manufaktura BB sp. z o.o., w szczególności sprzedaży kolekcji mebli
zewnętrznych (outdoor&indoor oraz outdoor).

Rezultatem projektu będzie wzrost przychodów z eksportu.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-30-0095/19
Całkowita wartość projektu wynosi 476 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 404 600,00 PLN

Fundusze Europejskie - inteligentny rozwój - ikona
Rzeczpospolita Polska - ikona
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ikona

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Manufaktura BB sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności Spółki Manufaktura BB
sp. z o.o. poprzez dywersyfikację działalności – wdrożenie do produkcji opracowanych w ramach projektu nowoczesnych, innowacyjnych mebli
modułowych oraz zestawu sof i foteli.”

W ramach projektu zostanie zakupiona usługa projektowa, polegająca na opracowaniu nowych produktów – funkcyjnej kolekcji modułowej,
umożliwiającej tworzenie różnorodnych zestawień narożnych i sofowych oraz nowego zestawu sof i foteli. Projekt realizowany będzie w kilku
etapach, które polegać będą m.in. na:
przeprowadzeniu wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału Spółki Manufaktura BB oraz przeprowadzeniu analizy
otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowych projektów wzorniczych;
określeniu strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego, prototypowaniu i testowaniu;
wykonaniu projektów dwóch kolekcji wzorniczych;
opracowaniu wszelkich szczegółów technicznych, kalkulacji kosztów wytworzenia produktu i określeniu ceny sprzedaży;
przygotowaniu produktów do certyfikowania oraz zastrzeżenia wzorów.
Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności spółki. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie, w wyniku współpracy z projektantami,
autorskiego wzoru kolekcji nowoczesnych innowacyjnych mebli modułowych i zestawu sof i foteli oraz wdrożenie ich do produkcji. Realizacja
projektu pozwoli wprowadzić do oferty Spółki wyroby, których walory funkcjonalne i techniczne pozwolą zarówno zaistnieć na nowych
segmentach rynku, w tym komercyjnych, będą zgodne z trendami współczesnego rynku, jak i będą stanowić realną odpowiedź na potrzeby
zgłaszane przez końcowych użytkowników.

Całkowita wartość projektu: 1 726 920,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 794 000,00 PLN